CERT-ENERGO.pl

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Get Adobe Flash player

Zapytania

Zapytania cenowe oraz  możliwości wyk. świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

Więcej...

Doświadczenie

Ponad trzy letnia praktyka oraz profesjonalne narzędzia. 

Więcej...

czAS REALIZACJI

Średni czas wykonania świadectwa charakterystki energetycznej wynosi około 3 dni.

Więcej...

REGULACJE PRAWNE

Podstawy i regulacje  prawne dotyczące świadectw energetycznych.

Więcej...


świadectwo energetyczne wymagane jest dla: 

 • budynków, w których po 1 stycznia 2009 r. prawnie zakończono roboty budowlane (inwestor wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomił urząd o planowanym przystąpieniu do użytkowania);
 • budynków zbywanych po 1 stycznia 2009 r. osobom trzecim lub udostępnianych im na zasadzie użyczenia, najmu, dzierżawy lub innych podobnych czynności;
 • mieszkań lub lokali użytkowych zbywanych po 1 stycznia 2009 r. osobom trzecim lub udostępnianych im na zasadzie użyczenia, najmu, dzierżawy lub innych podobnych czynności;
 • wszystkich budynków niezwolnionych z obowiązku uzyskania świadectwa, jeśli po 1 stycznia 2009 r. zostały tak przebudowane lub wyremontowane, że zmieniła się ich charakterystyka energetyczna.

świadectwo energetyczne nie jest wymagane dla: 

 • obiektów budowlanych podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • obiektów budowlanych używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
 • obiektów budowlanych przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż dwa lata, obiektów budowlanych niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
 • Obiektów budowlanych przemysłowych
  i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;
 • Obiektów mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż cztery miesiące w roku;
 • Obiektów budowlanych wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Jakość WYKONANIA


więcej